Dormitory

หอพักนักเรียนประจำ" คุณแม่เซราฟิน เดอ มารี "

การรับสมัคร : (เฉพาะนักเรียนหญิง)

1. รับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนได้แล้วตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6,ม.1-ม.6 

    และ G.1-G.12

2. การมอบตัวนักเรียนเมื่อผู้ปกครองได้นำนักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว        ผู้ปกครองจะต้องลงชื่อในเอกสารเพื่อรับรองการปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก

3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงและรับประทานอาหารที่ทางหอพัก      จัดให้ได้

4. นักเรียนมีความประพฤติที่ดีและสมัครใจที่จะอยู่หอด้วยความสมัครใจ

ค่าธรรมเนียมของหอพักนักเรียนประจำ ต่อภาคเรียน

Domistory.jpg
Domistory Price.jpg

*สามารถเข้าชมหอพักได้ทุกวันทำการ (ติดต่อเรา)

** ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทางผู้ปกครองกับนักเรียนได้เป็นผู้รับผิดชอบเอง หากผู้ปกครองประสงค์จะให้หอพักช่วยดูแล สามารถนำมาฝากไว้กับทางหอพักได้